Tobias Blecher   ***    Kurt Marshall    ***    Enrico Nagy

"Aikido wa Tetsukuri desu" (Aikido ist Handarbeit)